PRIVACY STATEMENT


Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) is het Papieren Tijger Netwerk (PTN) verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren. 


Het doel van de wet is het regelen van de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen en het vereenvoudigen van informatiestromen in de EU. 


Waarom worden persoonsgegevens beheerd? 

PTN biedt aan belangstellenden - met name via de websites en mailings - de mogelijkheid om zich in te schrijven voor attendering op de activiteiten en deelname eraan. Hiermee geven zij expliciet toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. 


Persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doelen: 

• Attendering op activiteiten

• Ledenadministratie (incl. sessiedetails, facturering en correspondentie)

• Benaderen potentiële gastorganisaties voor bijeenkomsten

• Badges en deelnemersoverzichten voor bijeenkomsten waaraan je deelneemt


Gegevens over potentiële gastorganisaties worden doorgaans verkregen uit het netwerk of via LinkedIn of andere internet-bronnen. 


Welke persoonsgegevens worden beheerd? 

De persoonsgegevens die wij verwerken:

• Personalia (voornaam, achternaam, m/v, organisatie en functie); 

• Correspondentiegegevens (adres, telefoon, e-mail);

• Administratieve gegevens (lidmaatschap, aanschaf, betaling, recht op korting);

• Voorkeuren voor inhoudelijke onderwerpen (kortstondig)


Beheer en gebruik Persoonsgegevens 

De gegevens worden geactualiseerd of verwijderd als nieuwe informatie beschikbaar komt, zoals opzegging, adreswijziging, functiewisseling, ’uit dienst’, verandering van contactpersoon, ongeldig mailadres, het veranderen van recht op korting. Soms moet vervangende contactinformatie worden verkregen om de gegevens van een bestaande relatie actueel te houden. Voorkeuren gelden slechts voor 1 bijeenkomst en worden daarna actief verwijderd. 


PTN verstrekt - tenzij wettelijk verplicht - géén gegevens aan derden. Waar het gaat om netwerkactiviteiten worden wel deelnemerslijsten opgesteld en verspreid onder de deelnemers en worden op verzoek en met beider instemming op incidentele basis twee personen met elkaar in contact gebracht. 


Toegang tot Persoonsgegevens 

Voor het attenderen maakt PTN gebruik van de Amerikaanse mailservice MailChimp, gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Onder elke attendering staat de mogelijkheid voor de ontvanger om de opgeslagen persoonsgegevens per direct in te zien, te wijzigen of te verwijderen. 


Voor het NetLoket maakt PTN gebruik van het Amerikaanse winkelplatform Ecwid, gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield.


Voor de ledenadministratie wordt een aparte database bijgehouden (facturering, brieven en voorkeuren). Voor de betrokkenen is het altijd mogelijk om op verzoek per mail ook de daarin opgeslagen persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of toegestuurd te krijgen. Voor individuele digitale correspondentie met relaties wordt een email-applicatie gebruikt waarin mailadressen staan opgeslagen. 


Verwijdering kan uiteraard alleen als de gegevens niet meer relevant zijn (facturen betaald bijvoorbeeld). PTN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Uiteraard heeft een betrokkenen altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. 


De gegevens worden bewaard conform wettelijke bewaartermijnen. Ten behoeve van de attendering worden relaties zo mogelijk minimaal gemaild tot 4 jaar na de markeerdatum. Als markeerdatum geldt voor leden de einddatum van het lidmaatschap dan wel van de laatste reactie of netwerkactiviteit. Onder ‘leden’ wordt hier verstaan: individuele leden dan wel bedrijfscontactpersonen bij een bedrijfslidmaatschap. Voor niet-leden is de markeerdatum die van de laatste reactie of netwerkactiviteit. In geval van verwijdering op verzoek stoppen beheer en gebruik uiteraard zoals hierboven al vermeld.


De ledenadministratie is slechts voor twee personen toegankelijk: de beheerder en het secretariaat. Overzichten worden uitsluitend verstrekt aan de accountant. Allen gevestigd in Nederland. 


Cookies 

PTN registreert gegevens over het gebruik van de websites en gebruikt daarvoor louter de cookie van Google Analytics. Het doel is puur het verbeteren van de website in algemene zin. 


Het gaat daarbij om: 

• bezoekersaantallen;

• eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. 


Daarnaast gebruiken leveranciers - zoals MailChimp - cookies in de mailberichten en landing pages om PTN informatie te kunnen geven over de resultaten van mailings.


Beveiliging 

PTN neemt de bescherming van de vastgelegde gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een betrokkene de indruk heeft dat de eigen gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. 


Om de persoonsgegevens te beveiligen is gekozen voor betrouwbaarheid en professionaliteit in de vorm van degelijke, bekende namen: cloud-dienstverlener MailChimp, databaseplatform FileMaker, winkelplatform Ecwid en e-mail applicatie Apple Mail. 

Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij genoodzaakt om back-ups te maken. Wijzigingen en verwijderingen komen pas in een back-up nadat het back-up proces is afgerond. 

Disclaimer

Het copyright van de informatie op deze sites, de teksten en het beeldmateriaal, is van het Papieren Tijger Netwerk. (Her)gebruik van teksten en illustraties op deze site is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Papieren Tijger Netwerk. Bronvermelding is verplicht.


Teksten op de sites van het Netwerk worden met grote zorg opgesteld en ter verificatie voorgelegd aan de gastorganisaties. Toch kan de juistheid van de opgenomen informatie niet altijd worden gegarandeerd. Ook kan het Netwerk geen garantie geven dat een sessie voldoet aan door teksten opgeroepen verwachtingen, maar daar doen we uiteraard wel ons uiterste best voor!


Per saldo kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site. De kosten die in rekening worden gebracht, vloeien uitsluitend voort uit de organisatorische en publicitaire activiteiten van het Papieren Tijger Netwerk.


© + ® papierentijger.net

NETWERK

Papieren Tijger Netwerk

Papieren Tijger Netwerk

voor Kennisdeling door Informatieprofessionals

Netwerk voor Kennisdeling door Informatieprofessionals

Wil je een niet-gratis publicatie, sessie of lidmaatschap aanvragen? Wees gerust: je hoeft niet online te betalen. Na bestelling krijg je gewoon een factuur met BTW en mits toepasselijk met inkoopnummer en op naam van je werkgever, te voldoen door je werkgever.